Avfallstyper

BØLER AVFALLSDEPONI: RB på Arbe`

Ulike avfallstyper

For å sikre at ressursene i avfall utnyttes best mulig, samtidig som miljøbelastningene av avfallet reduseres, er ulike typer avfall omfattet av forskjellige krav til innsamling og videre behandling. Miljødirektoratet utarbeider regelverkene og gir retningslinjer for hvordan reglene skal praktiseres.
 

KILDESORTERING
Kildesortering handler om å sortere avfallet ditt i ulike avfallstyper. Da kan det meste av avfallet gjenvinnes til nye produkter eller energigjenvinnes til fjernvarme og strøm. Kildesortering og gjenvinning reduserer avfallet, gir mindre utslipp i naturen og sparer våre felles ressurser. Kildesortering gir et viktig bidrag til å redusere utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre miljøgifter. Det er derfor et viktig bidrag til et bedre miljø - og noe alle kan være med på!
 

HVA SKJER MED AVFALLET DU LEVERER?
ROAF har et mål om mest mulig gjenvinning og utnyttelse av ressursene. Avfall som håndteres av ROAF blir til noe nytt - matavfall blir miljøvennlig biogass og næringsrik biogjødsel, resirkulert plast kan brukes til blant annet bygningsmaterialer, kontorstoler og klær, mens restavfall går til energigjenvinning og blir til fjernvarme og strøm.
Glass- og metallemballasje leveres til våre returpunkter, og går til materialgjenvinning, mens papp og papir brukes som råstoff til produksjon av nytt papir.

Med andre ord...ALT BLIR TIL NOE NYTT - INGENTING BLIR "SØPPEL"!


Lurer du på hvor noe av avfallet ditt skal sorteres?

Her kan du laste ned ROAFs Sorteringsguide.

Sorteringsguide på engelsk kan lastes opp her - sorting guide in english

Sorteringsguide på polsk kan lastes opp her- sorting guide in polish
 

Du kan også få hjelp til kildesorteringen på sortere.no.


Sammen skal vi gjøre en fantastisk jobb - god sortering!

 

Du kan lese mer om de ulike avfallstypene i menyen til høyre.