Bøler avfallsdeponi

Bøler-avfallsdeponi-Våren-2013-(4)

Bøler avfallsdeponi

ROAF har drevet Bøler avfallsdeponi siden 1991. Den 1. juli 2009 vedtok Miljøverndepartementet å forby deponering av nedbrytbart avfall, noe som førte til store endringer i hva som kunne legges på deponiet.
 
Deponiet drives i tråd med strenge krav fra myndighetene. Det innebærer blant annet riktig uttak av gass fra deponiområdet og ansvarlig bruk av tettematerialer i bunnen. Sigevannet fra deponiet renses før det sendes til det kommunale renseanlegget. Dokumentasjonskravene for driften er strenge, og tilsyn og revisjoner har økt de siste årene. 
 
Totalt deponivolum ved Bøler avfallsdeponi er ca. 2.100.000 m³. Restvolum er per i dag ca. 800.000 m³.
 
Bøler avfallsdeponi tar i mot:
• Asbest
• Sand fra sandfang
• Gateoppsop
• Tungmasser
• Aske/slagg fra forbrenning
• Ristgods
• Avfall med <10% TOC. (Isolasjon, plastrør, glass m.m.)
• Betong
• Lettere forurenset jord
 
Angående leveranser til deponiet, ta kontakt med ROAF på tlf 07623. 

Skjema for basiskarakterisering for avfall til deponi kan lastes ned her, og må fylles ut på forhånd. Vedlagt ligger også Veileder for karakterisering og mottakskontroll av avfall.