Farlig avfall

Roaf_5013

Farlig avfall fra næringsdrivende

Virksomheter som genererer mer enn ett kilo farlig avfall i året, plikter i henhold til forskrift å levere dette til godkjent mottak. ROAFs næringskunder skal levere farlig avfall til Skedsmo gjenvinningsstasjon.


Miljødirektoratet og Statens strålevern har utviklet en elektronisk tjeneste for deklarering av farlig avfall og radioakivt avfall: www.avfallsdeklarering.no. Tjeneste skal brukes av virksomheter som har plikt til å levere og deklarere avfall, og virksomheter som skal påse at avfallet er deklarert. Pliktene er hjemlet i avfallsforskriftens kapittel 11 og kapittel 16.

Er du næringsdrivende og leverer farlig avfall, må du merke deg denne datoen: Fra 1. mai 2016 blir det slutt på å levere deklarasjonsskjema på papir, noe som også betyr at vi som tar imot farlig avfall, må forholde oss til den nettbaserte løsningen; Avfallsdeklarering.no.

Innen denne datoen må alle som produserer eller tar imot farlig avfall, ha lest veilederne og tatt i bruk tjenesten.


Avfallet skal leveres i følgende tilstand:

  • Avfallet skal være elektronisk deklarert, eller man skal på forhånd ha gitt ROAF fullmakt til å deklarere på vegne av virksomheten. Se www.avfallsdeklarering.no
  • Avfallet skal være ferdig sortert og riktig emballert
  • Avfallet skal være merket. Det skal tydelig fremkomme hva avfallet inneholder


Farlig avfall skal leveres til Skedsmo gjenvinningsstasjon.


Næringsdrivende må selv betale for behandlingen av dette avfallet.


Dette kan betales med bankkort, evt kontant ved levering av farlig avfall.


Næringsdrivende som ofte leverer store mengder farlig avfall kan søke om kreditt. Det må påregnes en behandlingstid på min. 1 virkedag. Skjemaet for å søke om kreditt finner du her. Alle våre kunder kreditt-sjekkes!