Priser

Priser

Priser

Betalingssatser for næringsdrivende:

  • Avfallsleveranser inntil 1m3 kr 250
  • Avfallsleveranser 1-3m3 kr 500
  • Leveranser over 3m3 henvises til Bøler Avfallsdeponi eller til private sorteringsanlegg

 

ROAF har følgende priser og leveringsbestemmelser for usortert avfall og restavfall ved ROAFs anlegg:

Vektavgifter: Kroner per. tonn
Restavfall til deponi 1.750,-
Sorteringsrest, loppemarkeder 0,- (etter avtale)
Slam fra sandfang 1.300,-
Ristgods fra renseanlegg 1.700,-
Glass    950,-
Asbest næring 1.950
Impregnert/kreosot næring 2.150,-


Prisene er inkl. sluttbehandlingsavgift eks. mva.

Rene masser egnet til overdekking kan mottas etter særskilt avtale for kr. 150,-.

 

Følgende er gratis å levere:

  • Papp og papir
  • Komplekst jern
  • Elektrisk og elektronisk avfall